Einstein publisher

สำนักพิมพ์ดิจิทัลไอน์สไตน์ เผยแพร่สื่อเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม ทักษะชีวิต และอื่นๆ 

หนังสือของสำนักพิมพ์ (คอมพิวเตอร์)

Thumbnail Seller Link
เว็บเชิงความหมาย
Nextcodecamp
www.mebmarket.com
สำหรับนักศึกษา นักวิจัย ผู้สนใจที่จะประยุกต์ใช้เว็บเชิงความหมายเพื่อพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ ระบบสืบค้นสารสนเทศ และระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Get it now
Thumbnail Seller Link
สอนลูกให้มีทักษะแนวคิดเชิงคำนวณ: Computational thinking by game-based learning
Nextcodecamp
www.mebmarket.com
ผู้ปกครองมักจะสงสัยว่า ลูก ๆ มีความสามารถพิเศษในด้านใดเพื่อจะได้ส่งเสริมให้ลูกสามารถเติบโต เรียนรู้ และมีอาชีพในสิ่งที่ชอบ ทักษะแนวคิดเชิงคำนวณเป็นส่ว...
Get it now

หมวดทั่วไป เด็ก เยาวชน พัฒนาตนเอง

About Us

เรามีประสบการณ์ในการทำวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการพัฒนาโปรแกรมต้องการแชร์ความรู้การเขียนโปรแกรมในระดับที่คุณสามารถสร้างความเชี่ยวชาญของตนเองในด้านนั้น ๆ ได้โดยเฉพาะ 
ดังนั้นเราจึงเผยแพร่หนังสือ โปรแกรม และพร้อมที่จะสอนให้คุณมีความชำนาญเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจในการเขียนโปรแกรมที่เน้นการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อคุณจะสำเร็จและก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพต่อไป

Contact: nextcodecamp@gmail.com